Področja dela

Naše področje dela obsega praktično vsa pravna področja, predvsem pa se ukvarjamo s področjem civilnega, pogodbenega, odškodninskega, gospodarskega, izvršilnega, meničnega, kazenskega, upravnega in delovnega prava.

Civilno pravo obsega področja obligacijskega, stvarnega, dednega, pogodbenega, zemljiškoknjižnega in denacionalizacijskega prava. Delovno področje se nanaša predvsem na sestavo pogodb, zastopanje na sodiščih v civilno sodnih postopkih, urejanje premoženjskih razmerij, urejanje zemljiškoknjižnih zadev, zastopanje  v denacionalizacijskih postopkih, sestavljanje listin ipd. 

Odškodninsko pravo se kot del civilnega prava ukvarja s področjem škodnih dogodkov, iz naslova katerih imajo oškodovanci pravico od odgovornih oseb uveljavljati odškodnino za premoženjsko, nepremoženjsko in druge oblike škode. Delovno področje se nanaša predvsem na vlaganje odškodninskih zahtevkov, zastopanje pred zavarovalnicami ter zastopanje v sodnih postopkih.

Gospodarsko pravo obsega pravna pravila, ki urejajo pravni status (tipologijo in organizacijo) gospodarskih subjektov in pravne posle med njimi. Delovno področje se nanaša predvsem na ustanovitve in statusne spremembe gospodarskih družb, pripravo gospodarskih pogodb, zastopanje v gospodarskih sporih ipd.

Delovno pravo obsega individualno in kolektivno delovno pravo. Individualno delovno pravo ureja sklenitev pravice in dolžnosti strank v delovnem razmerju, kolektivno delovno pravo pa se nanaša na delodajalce in delavske organizacije. Delovno področje se nanaša predvsem na svetovanje iz naslova delovno pravnih razmerij, sestavljanje pogodb o zaposlitvi, sodelovanje in svetovanje v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sestavljanje aktov delodajalca, zastopanje pred delovnimi sodišči.

Kazensko pravo obsega pravna pravila, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Delovno področje se nanaša predvsem na zastopanje v predkazenskih in kazenskih postopkih in zastopanje v pripornih zadevah.

Upravno pravo obsega pravna pravila državne in javne uprave, pravila o pravicah in dolžnostih subjektov v upravnopravnih razmerjih. Delovno področje obsega predvsem svetovanje in zastopanje pred upravnimi organi v upravnih postopkih ter pred Upravnim sodiščem v upravnih sporih.

Ustavno pravo, katerega temeljni vir je Ustava Republike Slovenije kot najvišji splošni pravni akt, ureja in določa človekove pravice in svoboščine, organizacijo države, bistvene elemente pravne ureditve življenja in odnosa med subjekti ter državo. Delovno področje se nanaša predvsem na zastopanje pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, vlaganje ustavnih pritožb ter zahtev za oceno ustavnosti in zakonitosti zakonov in podzakonskih predpisov.

Izvršilno pravo se nanaša na področje prisilne izvršbe in izterjave obveznosti od dolžnikov, tako denarnih, kakor tudi nedenarnih obveznosti. Delovno področje obsega predvsem vlaganje predlogov za izvršbe, pravnih sredstev v izvršilnih postopkih, zastopanje v izvršilnih postopkih.

Menično pravo se kot del civilnega prava oz. prava vrednostnih papirjev nanaša na menice kot sredstva zavarovanja plačil in menice kot plačilna sredstva. Delovno področje obsega predvsem svetovanje pri pridobitvi in izpolnjevanju menic, sestavljanju meničnih izjav, vlaganju meničnih izvršb in zastopanje v meničnih sporih.